博旭范文网 - 每天发现一点点
每天发现一点点!
 • 寓言
 • 谜语
 • 歇后语
 • 谚语
 • 顺口溜
 • 绕口令
 • 三句半
 • 三字经
 • 百家姓
 • 十二生肖
 • 励志
 • 诗词鉴赏
 • 当前位置:博旭范文网 > 实用文档 > 三字经 >

  三字经古诗文

  分类:三字经 时间:2017-07-27 本文已影响

  篇一:一年级《三字经》和十首古诗

  jiāng nánhàn yua fǔ江南(汉乐府)

  jiāng nán kě cǎi lián

  江南可采莲,

  lián ya h? tián tián

  莲叶何田田!

  yú xì lián ya jiān

  鱼戏莲叶间:

  yú xì lián ya dōng

  鱼戏莲叶东,

  yú xì lián ya xī

  鱼戏莲叶西,

  yú xì lián ya nán

  鱼戏莲叶南,

  yú xì lián ya běi

  鱼戏莲叶北。

  chì la gē

  běi cháo mín gē

  敕勒歌(北朝民歌)

  chì la chuān

  yīn shān xià

  敕勒川,阴山下,

  tiān shì qi?ng lúl?ng gài sì yě

  天似穹庐,笼盖四野。tiān cāng cāng

  yě máng máng

  天苍苍,野茫茫,

  fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng

  风吹草低见牛羊。

  yǒng ?

  lu? bīn wáng

  咏鹅(骆宾王)

  ? ? ?

  鹅鹅鹅,

  qǔ xiàng xiàng tiān gē

  曲项向

  天歌。

  bái máo fú lǜ shuǐ 白毛浮绿水,

  h?ng zhǎng bō qīng bō

  掌拨清波。

  fēng

  lǐ qiáo

  风(李峤)

  jiě lu? sān qiū ya

  解落三秋叶,

  n?ng kāi ar yua huā

  能开二月花。 gu? jiāng qiān chǐ làng过

  尺浪,

  rù zhú wàn gān xi?

  入竹万竿斜。

  yǒng liǔ

  ha zhī zhāng

  咏柳(贺知章)

  bì yù zhuāng ch?ng yī shù gāo

  碧玉妆成一树高,wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo

  万条垂下绿丝绦。

  bú zhī xì ya shuí cái chū

  不知细叶谁裁出?

  ar yua chūn fēng sì jiǎn dāo

  二月春风似剪刀。

  liáng zhōu cí

  wáng zhī huàn

  凉州词(王之涣)

  huáng h? yuǎn shàng bái yún

  河远上白云

  jiān

  间,

  yí piàn gū ch?ng wàn ran shān

  一片孤

  城万仞山。qiāng dí h? xū yuàn yáng liǔ

  羌笛何须怨

  杨柳,

  chūn fēng bù dù yù m?n guān

  风不度玉门关。

  1

  dēng guàn qua l?u wáng zhī

  鹳雀楼(王之huàn

  涣)

  bái rì yī shān jìn

  白日依山尽,

  huáng h? rù hǎi liú

  黄河入海流。 yù qi?ng qiān lǐ mù欲穷千里目, gang shàng yì c?ng l?u

  更上

  一层楼。

  chūn xiǎo

  mang hào rán

  春晓(孟浩然) chūn mián bù ju? xiǎo

  眠不觉晓,

  chù chù w?n tí niǎo

  处处闻啼鸟。

  ya lái fēng yǔ shēng

  夜来风雨声,

  huā lu? zhī duō shǎo

  花落知多少。

  liáng zhōu cí

  wáng hàn

  凉州词(王翰)

  pú táo měi jiǔ ya guāng bēi

  葡萄美酒夜光杯,

  yù yǐn pí pá mǎ shàng cuī

  欲饮琵琶马上催。

  zuì w? shā chǎng jūn m? xiào

  醉卧沙场君莫笑,

  gǔ lái zhēng zhàn jǐ r?n huí

  古来征战几人回?

  回乡偶书(贺知章) shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí 少小离家老大回, xiāng yīn wú gǎi bìn máo cuī 乡音无改鬓毛衰。 ér tong xiāng jiàn bù xiāng shí儿童相见不相识, xiào wèn kè cóng hé chù lái

  笑问客从何处来。

  2

  三字经

  rén zhī chū xìng běn shàn 人 之初 ,性本善。

  xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 性 相近 ,习相远。

  gǒubú

  三字经古诗文

  jiào xìng nǎi qiān 苟 不教 ,性乃迁。

  jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之道 ,贵以专。

  xīmèng mǔ zé lín chǔ 昔 孟母 , 择邻处。 zǐ bù xué duàn jī zhù 子 不学 , 断机杼。 dòu yān shān yǒu yì fāng 窦 燕山 , 有义方。 jiào wǔzǐ míng jù yáng 教 五子 , 名俱扬。 yǎng bú jiào fù zhī guò

  3

  养 不教 , 父之过。 jiào bù yán shī zhī duò 教 不严 , 师之惰。 zǐ bù xué fēi suǒyí 子 不学 , 非所宜。 yòubù xué lǎohé wéi 幼 不学 , 老何为。 yù bù zhuó bù chéng qì 玉 不琢 , 不成器。 rénbùxué bùzhī yì 人 不学 , 不知义。 wèi rénzǐ fāng shào shí 为 人子 , 方少时。 qīn shī yǒu xílǐyí 亲 师友 , 习礼仪。 xiāng jiǔ língnéng wēn xí 香 九龄 , 能温席。 xiào yú qīn suǒ dāng zhí 孝 于亲 , 所当执。 róng sìsuìnéng ràng lí 融 四岁 , 能让梨。

  tì yú zhǎngyí xiān zhī 弟 于长 , 宜先知。 shǒu xiào tì cì jiàn wén 首 孝弟 , 次见闻。 zhī mǒu shù shí mǒu wén 知 某数 , 识某文。yī ér shí shíérbǎi 一 而十 , 十而百。

  4

  篇二:一年级三字经古诗名言

  《三字经》:

  人之初,性本善,性相近,习相远。苟不教,性乃迁,教之道,贵以专。昔孟母,择邻处,子不学,断机杼。窦燕山,有义方,教五子,名俱扬。养不教,父之过,教不严,师之惰。子不学,非所宜,幼不学,老何为。玉不琢,不成器,人不学,不知义。为人子,方少时,亲师友,习礼仪。香九龄,能温席,孝于亲,所当执。融四岁,能让梨,弟于长,宜先知。

  古诗:

  1、鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。白毛浮绿水,红掌拨清波。——《咏鹅》(唐朝)骆宾王

  2、白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。——《登鹳雀楼(唐朝)》王之涣

  3、春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少?——《春晓》(唐朝)孟浩然

  4、床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。—《静夜思》(唐朝)李白

  5、离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。——《赋得古原草送别》(唐朝)白居易

  6、锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。——悯农(唐朝)李绅

  7、草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。——村居(清朝)高鼎

  8、远看山有色,近听水无声。春去花还在,人来鸟不惊。——《画》王维(唐朝)

  9、松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。——《寻隐者不遇》(唐朝) 贾岛

  10、一去二三里, 烟村四五家。亭台六七座,八九十枝花。——《一去二三里》 (宋朝)邵康节

  名言警句:

  读书学习:1、读书破万卷,下笔如有神。2、书籍是人类进步的阶梯。

  珍惜时间:1、一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。 2、少壮不努力,老大徒伤悲。

  爱国理想:1、天下兴亡,匹夫有责。 2、先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

  团结友爱:1、花要叶扶,人要人帮。 2、赠人玫瑰,手有余香。

  文明礼貌: 1、良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒。 2、勿以善小而不为,勿以恶小而为之。

  篇三:三字经及古诗二年级上

  《三字经》(下半部分)

  夏有禹 商有汤 周文武 称三王 夏传子 家天下

  四百载 迁夏社 汤伐夏 国号商 六百载 至纣亡

  周武王 始诛纣 八百载 久 周辙东 王纲坠

  逞干戈 尚游说 始春秋 国 五霸强 七雄出

  嬴秦氏 始兼并 传二世 争 高祖兴 汉业建

  至孝平 王莽篡 光武兴 汉 四百年 终于献

  魏蜀吴 争汉鼎 号三国 晋 宋齐继 梁陈承

  最长终战楚汉为东迄两

  为南朝 都金陵 北元魏 西 宇文周 与高齐

  迨至隋 一土宇 不再传 绪 唐高祖 起义师

  除隋乱 创国基 二十传 载 梁灭之 国乃改

  梁唐晋 及汉周 称五代 由 炎宋兴 受周禅

  十八传 南北混 辽与金 纷 迨灭辽 宋犹存

  至元兴 金绪歇 有宋世 灭 莅中国 兼戎狄

  九十年 国祚废 明太祖 师 传建文 方四祀

  分东 失统 三百 皆有 帝号 一同 久亲

  迁北京 永乐嗣 迨崇祯 煤山逝 清太祖 膺景命

  靖四方 克大定 至宣统 乃大同 十二世

  清祚终

  凉州词

  (唐)王翰(hàn)

  葡萄美酒夜光杯, 欲饮琵琶马上催。 醉卧沙场君莫笑, 古来征战几人回?

  出塞(sài) (唐)王昌龄 秦时明月汉时关, 万里长征人未还(huán)。

  但使龙城飞将在, 不教(jiào)胡马度阴山!

  相关热词搜索:三字 古诗文 三字经古诗文诵读 三字经全文带拼音