博旭范文网 - 每天发现一点点
每天发现一点点!
 • 寓言
 • 谜语
 • 歇后语
 • 谚语
 • 顺口溜
 • 绕口令
 • 三句半
 • 三字经
 • 百家姓
 • 十二生肖
 • 励志
 • 诗词鉴赏
 • 当前位置:博旭范文网 > 实用文档 > 三字经 >

  三字经原版

  分类:三字经 时间:2017-07-11 本文已影响

  篇一:三字经全文带拼音完整版----打印版

  三字经

  rén zhī chū xìng běn shàn人 之初 ,性本善。 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn性 相近 ,习相远。 gǒubú jiào xìng nǎi qiān 苟 不教 ,性乃迁。 jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教 之道 ,贵以专。 xīmèng mǔzélínchǔ 昔 孟母 , 择邻处。 zǐ bùxuéduàn jīzhù 子 不学 , 断机杼。 dòu yān shān yǒuyì fāng 窦 燕山 , 有义方。 jiàowǔzǐmíng jù yáng 教 五子 , 名俱扬。 Yǎng bú jiàofùzhī guò 养 不教 , 父之过。 Jiàobù yánshī zhī duò 教 不严 , 师之惰。 zǐ bù xuéfēisuǒyí

  子 不学 , 非所宜。 yòubù xué lǎo héwéi 幼 不学 , 老何为。 yù bù zhuóbù chéng qì 玉 不琢 , 不成器。 rénbùxué bù zhīyì 人 不学 , 不知义。 wèirénzǐ fāng shào shí 为 人子 , 方少时。 qīnshīyǒuxí lǐ yí 亲 师友 , 习礼仪。 Xiāng jiǔ líng néng wēn xí 香 九龄 , 能温席。 Xiàoyú qīnsuǒ dāng zhí 孝 于亲 , 所当执。 róngsìsuì néng ràng lí 融 四岁 , 能让梨。 tì yú zhǎng yí xiān zhī 弟 于长 , 宜先知。 Shǒu xiào tì cìjiàn wén 首 孝弟 , 次见闻。 zhī mǒu shùshí mǒu wén 知 某数 , 识某文。

  yī érshíshíérbǎi

  一 而十 , 十而百。 bǎi ér qiānqiān ér wàn 百 而千 , 千而万。 sāncái zhětiān dìrén

  三 才者 , 天地人。 sān guāng zhěrìyuè xīng

  三 光者 , 日月星。 sān gāng zhě jūn chén yì

  三 纲者 , 君臣义。 fù zǐ qīn fūfù shùn 父 子亲 , 夫妇顺。 Yuē chūn xiàyuē qiū dōng 曰 春夏 , 曰秋冬。 cǐ sìshíyùnbù qióng 此 四时 , 运不穷。 yuēnán běiyuē xīdōng 曰 南北 , 曰西东。 cǐ sìfāng yìng hū zhōng 此 四方 , 应乎中。 yuē shuǐ huǒmùjīntǔ 曰 水火 , 木金土。 cǐ wǔ xíngběn hū shù

  此 五行 , 本乎数。 Yuē rényì lǐzhì xìn 曰 仁义 , 礼智信。 cǐ wǔ cháng bù róng wěn 此 五常 , 不容紊。 dào liáng shū mài shǔjì 稻 粱菽 , 麦黍稷。 cǐ liùgǔ rén suǒshí 此 六谷 , 人所食。 mǎniú yángjī quǎn shǐ 马 牛羊 , 鸡犬豕。 cǐ liùchùrén suǒsì 此 六畜 , 人所饲。 yuēxǐnù yuēāijù 曰 喜怒 , 曰哀惧。 ài wùyù qīqíng jù 爱 恶欲 , 七情具。 páo tǔgémùshíjīn 匏 土革 , 木石金。 sī yǔzhú nǎibāyīn 丝 与竹, 乃八音。 gāo zēng zǔ fùér shēn 高 曾祖 , 父而身。

  shēnérzǐ zǐérsūn 身 而子 , 子而孙。 zì zǐsūnzhì xuán zēng 自 子孙 , 至玄曾 nǎijiǔzú rén zhī lún 乃 九族 , 人之伦。 fù zǐēn fūfù cóng 父 子恩 , 夫妇从。 xiōng zé yǒu dìzé gōng 兄 则友 , 弟则恭。 zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng 长 幼序 , 友与朋。 jūnzéjìng chén zé zhōng 君 则敬 , 臣则忠。 cǐ shí yìrén suǒ tóng 此 十义 , 人所同。 fánxùn méng xū jiǎng jiū 凡 训蒙 , 须讲究。 xiáng xùn gǔ míng jù dòu 详 训诂 , 明句读。 wéixué zhěbìyǒu chū 为 学者 , 必有初。 xiǎo xué zhōng zhìsìshū

  篇二:《三字经》【原文】

  《三字经》

  人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。

  昔孟母,择邻处。子不学,断机杼(zhu)。窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。 养不教,父之过。教不严,师之惰。子不学,非所宜。幼不学,老何为。

  玉不琢(zhuo),不成器。人不学,不知义。为人子,方少时。亲师友,习礼仪。 香九龄,能温席。孝于亲,所当执。融四岁,能让梨。弟于长,宜先知。

  首孝弟(ti),次见闻。知某数,识某文。一而十,十而百。百而千,千而万。 三才者,天地人。三光者,日月星。三纲者,君臣义。父子亲,夫妇顺。

  曰春夏,曰秋冬。此四时,运不穷。曰南北,曰西东。此四方,应乎中。

  曰水火,木金土。此五行,本乎数。曰仁义,礼智信。此五常,不容紊(wen 乱)。 稻粱菽,麦黍(shu)稷(ji)。此六谷,人所食。马牛羊,鸡犬豕(shi)。此六畜,人所饲。 曰喜怒,曰哀惧。爱恶欲,七情具。匏(pao)土革,木石金。与丝竹,乃八音。 高曾祖,父而身。身而子,子而孙。自子孙,至元曾。乃九族,而之伦。

  父子恩,夫妇从。兄则友,弟则恭。长幼序,友与朋。君则敬,臣则忠。

  此十义,人所同。

  凡训蒙,须讲究。详训诂,名句读(dou)。为学者,必有初。小学终,至四书。 论语者,二十篇。群弟子,记善言。孟子者,七篇止。讲道德,说仁义。

  作中庸(yong),子思笔。中不偏,庸不易。作大学,乃曾子。自修齐,至平治。 孝经通,四书熟。如六经,始可读。诗书易,礼春秋。号六经,当讲求。

  有连山,有归藏。有周易,三易详。有典谟,有训诰。有誓命,书之奥。

  我周公,作周礼。著六官,存治体。大小戴,注礼记。述圣言,礼乐备。

  曰国风,曰雅颂。号四诗,当讽咏。诗既亡,春秋作。寓褒贬,别善恶。

  三传者,有公羊。有左氏,有彀(gu)梁。经既明,方读子。撮(cuo)其要,记其事。 五子者,有荀(xun)杨。文中子,及老庄。

  经子通,读诸史。考世系,知终始。自羲(xi)农,至黄帝。号三皇,居上世。 唐有虞,号二帝。相揖(yī)逊(xun),称盛世。夏有禹,商有汤。周文王,称三王。 夏传子,家天下。四百载,迁夏社。汤伐夏,国号商。六百载,至纣(zou)亡。

  周武王,始诛纣。八百载,最长久。周辙东,王纲堕(zui)。逞(cheng)干戈(ge),尚游说。 始春秋,终战国。五霸强,七雄出。嬴(yíng)秦氏,始兼并。传二世,楚汉争。 高祖兴,汉业建。至孝平,王莽篡(cuan)。光武兴,为东汉。四百年,终于献。 魏蜀吴,争汉鼎(ding)。号三国,迄两晋。宋齐继,梁陈承。为南朝,都金陵。 北元魏,分东西。宇文周,兴高齐。迨(dai)至隋,一土宇。不再传,失统绪。 唐高祖,起义师。除隋乱,创国基。二十传,三百载。梁义之,国乃改。

  炎宋兴,受周禅。十八传,南北混。辽于金,皆称帝。太祖兴,国大明。

  号洪武,都金陵。迨成祖,迁燕京。十六世,至崇祯。阉(yan)乱后,寇内讧。 闯逆变,神器终。清顺治,据神京。至十传,宣统逊。举总统,共和成。

  复汉土,民国兴。

  廿(nian)二史,全在兹。载治乱,知兴衰。读史书,考实录。通古今,若亲目。 口而诵,心而惟。朝于斯,夕于斯。昔仲尼,师项橐(tuo)。古圣贤,尚勤学。 赵中令,读鲁论。彼既仕,学且勤。披蒲编,削竹简。彼无书,且知勉。

  头悬梁,锥刺股。彼不教,自勤苦。如囊(nang)萤,如映雪。家虽贫,学不缀(cuo)。 如负薪,如挂角。身虽劳,犹苦卓。苏老泉,二十七。始发愤,读书籍。

  彼既老,犹悔迟。尔(er)小生,宜早思。若梁灏(hao),八十二。对大廷,魁(kui)多士。 彼既成,众称异。尔小生,宜立志。莹八岁,能咏诗。泌(bi)七岁,能赋棋。 彼颖悟,人称奇。尔幼学,当效之。蔡文姬,能辨琴。谢道辒(wen),能咏吟。 彼女子,且聪敏。尔男子,当自警。唐刘晏,方七岁。举神童,作正字。

  彼虽幼,身己仕。尔幼学,勉而致。有为者,亦若是。

  犬守夜,鸡司晨。苟不学,曷(he)为人。蚕吐丝,蜂酿蜜。人不学,不如物。 幼而学,壮而行。上致君,下泽民。扬名声,显父母。光于前,裕于后。

  人遗子,金满嬴(ying)。我教子,惟一经。勤有功,戏无益。戒之哉,宜勉力。

  篇三:三字经完整版

  人之初,性本善。性相近,习相远。 苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。 . 昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。 窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。 养不教,父之过。教不严,师之惰。 子不学,非所宜。幼不学,老何为。 玉不琢,不成器。人不学,不知义。 为人子,方少时。亲师友,习礼仪。 香九龄,能温席。孝于亲,所当执。 融四岁,能让梨。弟于长,宜先知。 首孝弟,次见闻。知某数,识某文。 一而十,十而百。百而千,千而万。 三才者,天地人。三光者,日月星。 三纲者,君臣义。父子亲,夫妇顺。 曰春夏,曰秋冬。此四时,运不穷。 曰南北,曰西东。此四方,应乎中。 曰水火,木金土。此五行,本乎数。 十干者,甲至癸。十二支,子至亥。 曰黄道,日所躔。曰赤道,当中权。 赤道下,温暖极。我中华,在东北。 寒燠均,霜露改。右高原,左大海。 曰江河,曰淮济。此四渎,水之纪。 曰岱华,嵩恒衡。此五岳,山之名。 古九州,今改制。称行省,三十五。 曰士农,曰工商。此四民,国之良。 地所生,有草木。此植物,遍水陆。 有虫鱼,有鸟兽。此动物,能飞走。 稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食。 马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。 曰喜怒,曰哀惧。爱恶欲,七情具。 曰仁义,礼智信。此五常,不容紊。 青赤黄,及白黑。此五色,目所识。 酸甘甘,及辛咸。此五味,口所含。 膻焦香,及腥朽。此五臭,鼻所嗅。 宫商角,及徵羽。此五音,耳所取。 匏土革,木石金。与丝竹,乃八音。 曰平上,曰去入。此四声,宜调叶。 九族者,序宗亲。高曾祖,父而身。 身而子,子而孙。自子孙,至曾玄。 五伦者,始夫妇。父子先,君臣后。 次兄弟,及朋友。当顺叙,勿违背。 有伯叔,有舅甥。婿妇翁,三党名。

  凡训蒙,须讲究。详训故,明句读。 礼乐射,御书数。古六艺,今不具。 帷书学,人共遵。既识字,讲说文。 有古文,大小篆。隶草继,不可乱。 若广学,惧其繁。但略说,能知源。 为学者,必有初。小学终,至四书。 论语者,二十篇。群弟子,记善言。 孟子者,七篇止。辨王载,说仁义。 中庸者,子思笔。中不偏,庸不易。 大学者,乃曾子。自修齐,至治平。 此二篇,在礼记。今单行,至治平。 四书通,孝经熟。如六经,始可读。 六经者,统儒术。文作周,孔子述。 易诗书,礼春秋。乐经亡,馀可求。 有连山,有归藏。有周易,三易详。 有典谟,有训诰。有誓命,书之奥。 有国风,有雅颂。号四诗,当讽诵。 周礼者,箸六官。仪礼者,十七篇。 大小戴,集礼记。述圣言,礼法备。 王迹息,春秋作。寓褒贬,别善恶。 王传者,有公羊。有左氏,有谷梁。 尔雅者,善辨言。求经训,此莫先。 古圣著,先贤传。注疏备,十三经。 左传外,有国语。合群经,数十五。 经既明,方读子。撮其要,记其事。 古九流,多亡佚。取五种,修文质。 五子者,有荀扬。文中子,及老庄。 经子通,读诸史。考世系。知终始。 自羲农,至黄帝。号三皇,在上世。 尧舜兴,禅尊位。号唐虞,为二帝。 夏有禹,商有汤。周文武,称三王。 夏传子,家天下。四百载,迁夏社。 汤伐夏,国号商。六百载,至纣亡。 周武王,始诛纣。八百载,最长久。 周共和,始纪年。历宣幽,遂东迁。 周道衰,王纳坠。逞士戈,尚游说。 始春秋,终战国。五霸强,七雄出。 蠃秦氏,始兼并。传二世,楚汉争。 高祖兴,汉业建。至孝平,王莽篡。 先武兴,为东汉。四百年,终於献。 魏蜀吴,争汉鼎。号三国,迄两晋。 宋齐继,梁陈承。为南朝,都金陵。

  北元魏,分东西。宇文周,与高齐。 迨至隋,一土宇。不再传,失统绪。 唐高祖,起义师。除隋乱,创国基。 二十传,三百载。梁灭之,国乃改。 梁唐晋,及汉周。称五代,皆有由。 赵宋兴,受周祥。十八传,南北混。 辽兴金,皆夷裔。元灭之,绝宋世。 莅中国,兼戎狄。九十年,返沙碛(本文来自:WWw.HNboxU.com 博 旭 范文 网:三字经原版)。 太祖兴,称大明。纪洪武,都金陵。 迨成祖,迁宛平。十六世,至崇祯。 权阉肆,流寇起。自成入,神器毁。 清太祖,兴辽东。金之后,受明封。 至世祖,乃大同。十十世,清祚终。 凡正史,廿四部。益以清,成廿五。 史虽繁,读有次。史记一,汉书二。 后汉三,国志四。此四史,最精致。 先四史,兼证经。参通鉴,约而精。 历代事,全在兹。载治乱,知兴衰。 读史者,考实录。通古今,若亲目。 汉贾董,及许郑。皆经师,能述圣。 宋周程,张朱陆。明王氏,皆道学。 屈原赋,本风人。逮邹枚,暨卿云。 韩与柳,并文雄。李若杜,为诗宗。 凡学者,宜兼通。翼圣教,振民风。 口而诵,心而帷。朝於斯,夕於斯。 昔仲尼,师项橐。古圣贤,尚勤学。 赵中令,读鲁论。波既仕,学且勤。 披薄编,削竹简。波无书,且知勉。 头悬梁,锥刺股。波不教,自勤苦。 如囊萤,如映雪。家虽贫,学不辍。 如负薪。如挂角。身虽劳,犹苦卓。 苏明允,二十七。始发愤,读书籍。 波既老,犹悔迟。尔小生,宜早思。 若荀卿,年五十。游稷下,习儒业。 波既成,众称异。尔小生,宜立志。 莹八岁,能咏诗。泌七岁,能赋棋。 波颖悟,人称奇。尔幼学,当效之。 蔡文姬,能辩琴。谢道韫,能咏吟。 波女子,且聪敏。尔男子,当自警。 唐刘晏,方七岁。举神童,作正字。 波虽幼,身已仕。尔细学,勉而致。 犬守夜,鸡司晨。苟不学,曷为人。

  蚕吐丝,蜂酿蜜。人不学,不如物。 幼习业,壮致身。上匡国,下利民。 扬名声,显父母,光于前,裕于后。 人遗子,金满籯,我教子,帷一经。 勤有功,戏无益。戒之哉,宜勉力。

  相关热词搜索:原版 三字 三字经原版全文 三字经舞蹈