博旭范文网 - 每天发现一点点
每天发现一点点!
 • 寓言
 • 谜语
 • 歇后语
 • 谚语
 • 顺口溜
 • 绕口令
 • 三句半
 • 三字经
 • 百家姓
 • 十二生肖
 • 励志
 • 诗词鉴赏
 • 当前位置:博旭范文网 > 实用文档 > 三字经 >

  三字经第一部分拼音

  分类:三字经 时间:2017-07-08 本文已影响

  篇一:三字经完整版全文带拼音(1)

  三字经

  rén zhī chū xìng běn shàn 人之 初 ,性 本 善。 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 性相 近, 习 相 远。 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 苟 不 教 ,性 乃 迁。 jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教之 道, 贵 以 专。

  xī mang mǔ z? lín chǔ 昔孟 母 ,择 邻 处。 zǐ bù xu? duàn jī zhù 子 不 学,断 机 杼。 d?u yān shān yǒu yì fāng 窦 燕 山, 有 义 方。 jiào wǔ zǐ míng jù yáng 教 五 子,名 俱 扬。 yǎng bú jiào fù zhī gu? 养不 教,父 之 过。 jiào bù yán shī zhī duò 教 不 严,师 之惰。 zǐ bù xu? fēi suǒ yí 子 不学, 非 所 宜。 y?u bù xu? lǎo h? w?i 幼不 学, 老 何 为。

  yù bù zhuó bù chéng qì 玉 不 琢, 不 成 器。 rén bù xué bù zhī yì 人 不 学,不 知 义。 wai r?n zǐ fāng shào shí 为人 子,方 少 时。 qīn shī yǒu xí lǐ yí 亲师友,习 礼 仪。

  xiāng jiǔ líng n?ng wēn xí

  香九 龄, 能 温 席。 xiào yú qīn suǒ dāng zhí 孝 于 亲, 所 当 执。 róng sì suì néng ràng lí 融 四岁, 能 让梨。 tì yú zhǎng yí xiān zhī 弟 于 长, 宜 先 知。

  shǒu xiào tì cì jiàn w?n 首孝 悌,次 见 闻。 zhī mǒu shù shí mǒu w?n 知某 数,识 某 文。 yī ?r shíshí ?r bǎi 一 而 十, 十 而 百。 bǎi ?r qiān qiān ?r wàn 百而 千, 千 而 万。

  sān cái zhě tiān dì rén 三 才 者,天地 人。 sān guāng zhě rì yuè xīng 三 光者,日 月 星。 sān gāng zhě jūn chén yì 三 纲者,君 臣 义。 fù zǐ qīn fū fù shùn 父 子 亲,夫 妇 顺。

  yuē chūn xià yuē qiū dōng 曰 春 夏,曰 秋 冬。 cǐ sì shí yùn bù qi?ng 此 四 时,运 不 穷。 yuē nán běi yuē xī dōng 曰 南 北,曰 西 东。 cǐ sì fāng yìng hū zhōng 此 四 方, 应 乎 中。

  1 / 6

  yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ 曰水 火, 木 金 土。 cǐ wǔ xíng běn hū shù 此 五行,本 乎 数。 yuē r?n yì lǐ zhì xìn 曰仁 义,礼 智 信。 cǐ wǔ cháng bù r?ng wěn 此 五 常, 不 容 紊。

  dào liáng shū mài shǔ jì 稻 粱 菽,麦 黍 稷。 cǐ liù gǔr?n suǒ shí 此 六 谷, 人 所 食。 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ 马 牛羊,鸡 犬 豕。 cǐ liù chù r?n suǒ sì 此 六 畜,人 所饲。

  yuē xǐ nù yuē āi jù 曰喜 怒,曰哀 惧。 ài wù yù qī qíng jù 爱 恶 欲,七情 具。 páo tǔ g? mù shí jīn 匏 土 革,木石 金。 sī yǔ zhú nǎi bā yīn 丝 与 竹,乃 八 音。

  gāo zēng zǔ fù ?r shēn 高曾 祖,父 而 身。 shēn ?r zǐ zǐ ?r sūn 身而 子,子 而 孙。 zì zǐ sūn zhì xuán zēng 自 子 孙,至玄 曾 nǎi jiǔ zú r?n zhī lún 乃九 族,人 之 伦。

  2 / 6

  fù zǐ ēn fū fù c?ng 父 子 恩,夫 妇 从。 xiōng z? yǒu dì z? gōng 兄则 友,弟 则 恭。 zhǎng y?u xù yǒu yǔ p?ng 长幼 序,友 与 朋。 jūn zé jìng chén zé zhōng 君 则 敬,臣 则 忠。 cǐ shí yì r?n suǒ t?ng 此 十义,人 所同。

  fán xùn m?ng xū jiǎng jiū 凡 训蒙, 须 讲 究。 xiáng xùn gǔ míng jù d?u 详训 诂,明 句 读。 w?i xu? zhě bì yǒu chū 为 学 者,必 有 初。 xiǎo xu? zhōng zhì sì shū 小 学终,至 四 书。

  lún yǔ zhě ar shí piān 论语 者,二 十篇。 qún dì zǐ jì shàn yán 群弟 子,记善 言。 mang zǐ zhě qī piān zhǐ 孟子 者, 七 篇 止。 jiǎng dào d? shuō r?n yì 讲 道 德,说仁 义。

  zu? zhōng yōng zǐ sī bǐ 作 中 庸, 子 思 笔。 zhōng bù piān yōng bú yì 中不 偏,庸 不 易。zu? tà xu? nǎiz?ng zǐ 作 大 学,乃 曾子,zì xiū qí zhì píng zhì 自修 齐,至平 治。

  xiào jīng tōng sì shū shú 孝 经 通, 四 书 熟, rú liù jīng shǐ kě dú 如 六 经, 始可读。 shī shū yì lǐ chūn qiū 诗书 易, 礼 春秋, hào liù jīng dāng jiǎng qiū 号六 经,当 讲求。

  yǒu lián shān yǒu guī cáng 有连山,有 归 藏, yǒu zhōu yì sān yì xiáng 有 周 易, 三 易 详。 yǒu diǎn m? yǒu xùn gào 有 典谟,有 训诰, yǒu shì mìng shū zhī ào 有 誓命, 书 之 奥。

  wǒ zhōu gōng zu? zhōu lǐ 我周公,作 周礼, zhù liù guān cún zhì tǐ 著六 官,存治 体。 dà xiǎo dài zhù lǐ jì 大 小 戴, 注 礼 记。 shù shang yán lǐ yua bai 述 圣言, 礼 乐 备。

  yuē gu? fēng yuē yǎ s?ng 曰 国 风,曰雅 颂。 hào sì shī dāng fěng yǒng 号四 诗,当 讽 咏。 shī jì wáng chūn qiū zuò 诗 既 亡, 春 秋 作。 yù bāo biǎn bi? shàn a 寓 褒 贬, 别 善恶。

  sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng 三 传者,有 公 羊。 yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng 有 左 氏, 有谷 梁。 jīng jì míng fāng dú zǐ 经既 明, 方读 子。 cuō qíyào jì qí shì 撮其 要, 记 其 事。

  wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng 五 子 者有 荀 扬。 w?n zhōng zǐ jí lǎo zhuāng 文中 子,及 老 庄。 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ 经 子 通, 读 诸 史。 kǎo shì xì zhī zhōng shǐ 考世 系 , 知 终 始。

  zì xī nóng zhì huáng dì 自 羲 农,至 黄 帝。 hào sān huáng jū shàng shì 号 三皇, 居 上 世。 táng yǒu yú hào ar dì 唐 有 虞, 号 二 帝。 xiāng yī xùn chēng shèng shì 相揖逊, 称 盛 世。

  xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng 夏 有 禹, 商有 汤。 zhōu w?n wǔ chēng sān wáng 周文 武,称三 王。 xià chuán zǐ jiā tiān xià 夏 传 子, 家 天 下。 sì bǎi zǎi qiān xià sha 四 百 载, 迁 夏 社。

  3 / 6

  tāng fá xià guó hào shāng 汤 伐 夏, 国 号商。 liù bǎi zǎi zhì zh?u wáng 六 百 载,至纣 亡。 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zh?u 周 武 王, 始 诛纣。 bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ 八 百 载, 最长 久。

  zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì 周辙 东, 王 纲 坠。 chěng gān gē shàng yóu shuì 逞 干 戈,尚 游 说。 shǐchūn qiū zhōng zhàn gu? 始 春 秋,终战 国。 wǔ bà qiáng qī xi?ng chū 五 霸 强, 七 雄 出。

  yíng qín shì shǐ jiān bìng 嬴秦 氏, 始 兼 并。 chuán ar shì chǔ hàn zhēng 传 二 世,楚 汉 争。 gāo zǔ xīng hàn ya jiàn 高 祖 兴, 汉 业 建。 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn 至孝 平,王莽 篡。

  guāng wǔ xīng w?i dōng hàn 光 武 兴,为 东 汉。 sì bǎi nián zhōng yú xiàn 四 百 年, 终于 献。 wai shǔ wú zhēng hàn dǐng 魏 蜀 吴, 争 汉 鼎。 hào sān gu? qì liǎng jìn 号 三 国, 迄 两 晋。

  4 / 6

  song qí jì liáng chén chéng 宋 齐 继,梁陈 承。 wéi nán cháo dū jīn líng 为 南 朝,都 金 陵。 běi yuán wèi fēn dōng xi 北 元 魏, 分 东 西。 yǔ w?n zhōu yǔ gāo qí 宇 文周,与 高 齐。

  dài zhì suí yì tǔ yǔ 迨至 隋, 一 土 宇。 bú zài chuán shī tǒng xù 不 再 传,失 统 绪。táng gāo zǔ qǐ yì shī 唐高 祖,起 义 师。 chú suí luàn chuàng guó jī 除 隋 乱,创 国 基。

  ar shí chuán sān bǎi zǎi 二 十 传, 三 百 载。 liáng mia zhī gu? nǎi gǎi 梁灭 之, 国 乃 改。 liáng táng jìn jí hàn zhōu 梁唐 晋,及 汉 周。 chēng wǔ dài jiē yǒu y?u 称 五 代 ,皆 有 由。

  yán sòng xīng shòu zhōu shàn 炎 宋 兴,受 周 禅。 shí bā chuán nán běi hùn 十八传,南 北 混。liáo yǔ jīn dì hào fēn 辽与 金, 帝 号 纷。dài miè liáo sòng yóu cún 迨灭 辽, 宋 犹 存。

  zhì yuán xīng jīn xù xiē 至 元 兴,金绪 歇。 yǒu s?ng shì yì t?ng mia 有 宋 世,一 同 灭。 bìng zhōng guó jiān róng dí 并中 国,兼 戎 狄。 míng tài zǔ jiǔ qīn shī 明太 祖,久 亲 师。

  chuán jiàn wén fāng sì sì 传建 文, 方 四 祀。 qiān běi jīng yǒng la sì 迁 北 京, 永 乐 嗣。 dài chóng zhēn méi shān shì 迨 崇祯, 煤 山 逝。qīng tài zǔ yīng jǐng mìng 清 太 祖,膺 景 命。 jìng sì fāng kè dà dìng 靖四 方, 克 大 定。 zhì xuān tǒng nǎi dà t?ng 至宣 统,乃 大 同。 shí èr shì qīng zuò zhōng 十 二 世,清 祚 终。

  dú shǐ zhě kǎo shí lù 读 史 者,考 实 录。tōng gǔ jīn ru? qīn mù 通 古 今, 若 亲 目。 kǒu ?r song xīn ?r w?i 口而 诵, 心 而 维。 cháo yú sī xī yú sī 朝于 斯,夕 于 斯。

  xī zhòng ní shī xiàng tuó 昔 仲 尼,师 项橐。 gǔ shang xián shàng qín xu? 古 圣贤, 尚勤 学。 zhào zhōng lìng dú lǔ lún 赵 中 令, 读 鲁 论。 bǐ jì shì xu? qiě qín 彼 既 仕 ,学且 勤。

  pī pú biān xiāo zhú jiǎn 披 蒲编, 削 竹 简。 bǐ wú shū qiě zhī miǎn 彼 无书, 且 知 勉。 t?u xuán liáng zhuī cì gǔ 头悬梁, 锥 刺 股。bǐ bú jiào zì qín kǔ 彼 不 教, 自 勤 苦。

  rú náng yíng rú yìng xuě 如 囊萤, 如 映 雪。 jiā suī pín xué bú chuò 家 虽 贫, 学 不 辍。 rú fù xīn rú guà jiǎo 如 负 薪, 如 挂 角。 shēn suī láo y?u kǔ zhu? 身 虽 劳, 犹 苦 卓。

  sū lǎo quán ar shí qī 苏 老 泉, 二 十 七。 shǐ fā fan dú shū jí 始发 奋,读 书 籍。 bǐ jì lǎo y?u huǐ chí 彼 既 老,犹 悔 迟。 ěr xiǎo shēng yí zǎo sī 尔 小生, 宜 早 思。

  5 / 6

  篇二:三字经拼音完美版直接打印 (1)

  rén zhī chū xìng běn shànxìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

  人之初,性本善。性相近,习相远。

  gǒu bú jiào xìng nǎi qiān jiào zhī dào guì yǐ zhuān

  苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。

  xī mang mǔz?lín chǔ昔孟母,择邻处。子不学d?u yān shānyǒu yì fāng 窦燕山,有义方。教五子yǎng bú jiàofù zhī gu? 养不教,父之过。教不严zǐ bù xu? fēisuǒ yí 子不学,非所宜。幼不学yù bù zhuóbù chéng qì玉不琢,不成器。人不学wéi r?n zǐfang shào shí为人子,方少时。亲师友xiāng jiǔ líng n?ng wēn xí 香九龄,能温席。孝于亲

  zǐ bùxu? , jiào wǔ zǐ, jiào bù yán , y?u bù xu? , rén bù xué ,qīn shī yǒu , xiào yú qīn,1

  duàn jī zhù

  断机杼。

  míng jù yáng

  名俱扬。

  shī zhī duò

  师之惰。

  lǎo h? w?i

  老何为。

  bù zhī yì

  不知义。

  xí lǐyí

  礼仪

  suǒ dāng zhí

  所当执。

  róng sìsuì néng ràng lí tìyú zhǎng yí xiān zhī

  融四岁,能让梨。悌于长,宜先知。

  shǒu xiào tì cìjiàn w?n zhī mǒu shù shí mǒu w?n

  首孝悌,次见闻。知某数,识某文。

  yī?r shí一而十,sān cái zhě三才者,sān gang zhě 三纲者,Yuē chūn xià 曰春夏,Yuē nán běi 曰南北,yuē shuǐ huǒ曰水火,yuē r?n yì曰仁义,dào liáng shū 稻粱菽,

  shí ?r bǎi 十而百。百而千 tiān dì rén 天地人。三光者 jūn chén yì 君臣义。父子亲yuē qiū dōng 曰秋冬。此四时 yuē xī dōng曰西东。此四方 mù jīn tǔ 木金土。此五行 lǐzhì xìn 礼智信。此五常mài shǔjì 麦黍稷。此六谷 bǎi ?r qiān ,sān guāng zhě , fùzǐqīn , cǐ sìshí , cǐsì fāng , cǐ wǔ xíng , cǐwǔ cháng , cǐ liùgǔ,2

  qiān ?r wàn

  千而万。

  rì yuèxīng

  日月星。

  fūfù shùn

  夫妇顺。

  yùn bùqi?ng

  运不穷。

  yìng hū zhōng

  应乎中。

  běn hū shù

  本乎数。

  bù r?ng wěn

  不容紊。

  r?n suǒ shí

  人所食。

  mǎ niú yáng jī quǎn shǐcǐliù chù r?n suǒ sì

  马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。

  yuēxǐ nù yuēāijù àiwù yù qīqíng jù

  曰喜怒,曰哀惧。爱恶欲,七情具。

  páo tǔg?匏土革,gāo zēng zǔ 高曾祖,zìzǐsūn 自子孙,fù zǐēn 父子恩,zhǎng y?u xù 长幼序,cǐshí yì此十义,xiáng xùn gǔ 详训诂,xiǎo xu? zhōng 小学终,

  mù shí jīn 木石金。丝与竹 fù?r shēn父而身。身而子zhì xuán zēng至玄曾。乃九族 fūfù c?ng夫妇从。兄则友 yǒu yǔ p?ng友与朋。君则敬 r?n suǒ t?ng人所同。凡训蒙míng jù d?u 明句读。为学者 zhì sì shū 至四书。论语者 sīyǔzhú nǎi bā yīn

  ,乃八音。

  shēn ?rzǐ zǐ?rsūn

  ,子而孙。

  nǎijiǔzú r?n zhī lún

  ,人之伦。

  xiōng z? yǒu dìz? gōng

  ,弟则恭。

  jūn zé jìngchénzé zhōng

  ,臣则忠。

  fán xùn m?ng xū jiǎng jiū

  ,须讲究。

  w?i xu? zhě bì yǒu chū

  ,必有初。

  lún yǔ zhě arshí piān

  ,二十篇。

  3

  qún dì zǐ jìshàn yánmang zǐ zhě qī piān zhǐ

  群弟子,记善言。孟子者,七篇止。

  jiǎng dào d?shuōr?n yì zu? zhōng yōng zǐsībǐ

  讲道德,说仁义。作中庸,子思笔。

  zhōng bù pi(本文来自:www.hnBoXu.COM 博 旭范文 网:三字经第一部分拼音)ān 中不偏,zìxiūqí自修齐,rúliù jīng如六经,hào liù jīng号六经,yǒu zhōu yì 有周易,yǒu shì mìng 有誓命,zhù liù guān 著六官,shù sheng yán 述圣言,

  yōng bú yì 庸不易。作大学zhì píng zhì至平治。孝经通 shǐ kě dú 始可读。诗书易 dāng jiǎng qiū 当讲求。有连山sān yì xiáng 三易详。有典谟shū zhī ào 书之奥。我周公 cún zhì tǐ 存治体。大小戴 lǐ yua bai 礼乐备。曰国风zu? tà xu?,xiào jīng tōng ,shī shū yì, yǒu lián shān, yǒu diǎn m? , wǒ zhōu gōng , dà xiǎo dài,yuē gu? fēng ,4

  nǎi zēng zǐ

  乃曾子。

  sì shū shú

  四书熟。

  lǐ chūn qiū

  礼春秋。

  yǒu guī cáng

  有归藏。

  yǒu xùn gào

  有训诰。

  zu? zhōu lǐ

  作周礼。

  zhùlǐ jì

  注礼记。

  yuē yǎ s?ng

  曰雅颂。

  hào sì shī dāng fěng yǒngshī jìwáng chūn qiū zuò

  号四诗,当讽咏。诗既亡, 春秋作。

  yùbāo biǎnbi? shàn a sān zhuàn zhěyǒu gōng yáng

  寓褒贬,别善恶。三传者,有公羊。

  yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liángjīng jì míng fāng dú zǐ

  有左氏,有谷梁。经既明,方读子。

  cuōqíyào jìqíshì wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

  撮其要,记其事。五子者,有荀扬。

  w?n zhōng zǐ jílǎo zhuāngjīng zǐ tōng dúzhū shǐ

  文中子,及老庄。经子通,读诸史。

  kǎo shì xì zhī zhōng shǐzìxīnóng zhì huáng dì

  考世系,知终始。自羲农,至黄帝。

  hào sān huáng jū shàng shì tang yǒu yú hào ar dì

  号三皇,居上世。唐有虞,号二帝。

  xiāng yī xùn chēng shèng shìxiàyǒu yǔ shāng yǒu tāng

  相揖逊, 称盛世。夏有禹,商有汤。

  zhōu w?n wǔ chēng sān wáng xià chuán zǐ jiātiān xià

  周文武,称三王。夏传子,家天下。

  sìbǎi zǎi qiān xià shatang fá xià guó hào shāng

  四百载,迁夏社。汤伐夏,国号商。

  5

  篇三:《三字经》拼音拼音版

  《三字经》拼音拼音版

  r?nzhī chū xìng běn shàn 人 之初 ,性本善。

  xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

  性 相近 ,习相远。

  gǒubú jiào

  苟 不教 ,

  jiào zhī dào

  教 之道 ,

  xīmang mǔ

  昔 孟母 ,

  zǐ bù xu?

  子 不学 ,

  d?u yān shān

  窦 燕山 ,

  jiào wǔzǐ

  教 五子 ,

  yǎngbú jiào

  养 不教 ,

  jiào bù yán

  教 不严 ,

  zǐ bù xu?

  子 不学 ,

  y?ubù xu?

  幼 不学 , xìng nǎi qiān性乃迁。 guì yǐ zhuān贵 以专。 z? lín chǔ择邻处。 duàn jī zhù断机杼。yǒu yì fāng有义方。 míng jù yáng名俱扬。fùzhī gu?父之过。shī zhī du? 师之惰。fēi suǒyí 非所宜。lǎoh?w?i 老何为。

  yù bùzhu? bù ch?ng qì 玉 不琢 ,不成器。 r?n bùxu? bùzhī yì 人 不学 ,不知义。

  wai r?nzǐ fāng shào shí 为 人子 , 方少时。 qīn shī yǒu xílǐyí 亲 师友 , 习礼仪

  xiāng jiǔ língn?ng wēn xí

  香 九龄 , 能温席。

  xiào yú qīn suǒ dāng zhí

  孝 于亲 , 所当执。

  r?ng sìsuìn?ng ràng lí 融 四岁 , 能让梨。

  tì yú zhǎngyí xiān zhī 弟 于长 , 宜先知。

  shǒu xiào tì cì jiàn w?n

  首 孝弟 , 次见闻。

  zhī mǒu shù shí mǒu w?n

  知 某数 , 识某文。 yī ?r shí shí?rbǎi

  一 而十 , 十而百。 bǎi?r qiānqiān ?rwàn 百 而千 , 千而万。

  sān cái zhě tiān dì r?n

  三 才者 , 天地人。

  sān guāng zhě rì yua xīng

  三 光者 , 日月星。

  sān gāng zhě jūn ch?n yì

  三 纲者 , 君臣义。 fù zǐ qīn fūfù shùn 父 子亲 , 夫妇顺。

  yuē chūn xià yuē qiū dōng

  曰 春夏 , 曰秋冬。 cǐ sì shí yùnbù qi?ng 此 四时 , 运不穷。 yuē nán běi yuēxī dōng

  曰 南北 , 曰西东。

  cǐ sì fāngyìng hū zhōng此 四方 , 应乎中。

  yuē shuǐ huǒ mù jīntǔ 曰 水火 , 木金土。

  cǐ wǔ xíng běn hū shù

  此 五行 , 本乎数。

  yuē r?nyì lǐ zhì xìn

  曰 仁义 , 礼智信。

  cǐ wǔ chángbù r?ng wěn

  此 五常 , 不容紊。

  dào liáng shūmài shǔjì

  稻 粱菽 , 麦黍稷。 cǐliùgǔ r?n suǒshí此 六谷 , 人所食。

  mǎniú yáng jī quǎn shǐ

  马 牛羊 , 鸡犬豕。

  cǐliù chù

  此 六畜 ,

  yuēxǐnù

  曰 喜怒 ,

  ài wùyù

  爱 恶欲 ,

  páotǔg?

  匏 土革 ,

  sī yǔ zhú

  丝 与竹,

  gāo zēng zǔ

  高 曾祖 ,

  shēn ?rzǐ

  身 而子 ,

  zì zǐ sūn

  自 子孙 ,

  nǎi jiǔzú

  乃 九族 ,

  fù zǐēn r?n suǒsì 人所饲。yuēāijù 曰哀惧。 qī qíng jù七情具。 mù shí jīn木石金。 nǎibā yīn 乃八音。 fù?r shēn父而身。 zǐ?r sūn子而孙。 zhì xuán zēng 至玄曾 r?nzhī lún 人之伦。fūfù c?ng

  父 子恩 , 夫妇从。

  xiōng z? yǒu dìz? gōng 兄 则友 , 弟则恭。

  zhǎng y?u xù yǒuyǔ p?ng 长 幼序 , 友与朋。

  jūnz? jìngch?n z? zhōng 君 则敬 ,

  cǐshíyì

  此 十义 ,

  fán xùn m?ng

  凡 训蒙 ,

  xiáng xùn gǔ

  详 训诂 ,

  w?i xu? zhě

  为 学者 ,

  xiǎo xu? zhōng

  小 学终 ,

  lúnyǔ zhě

  论 语者 ,

  qúndìzǐ

  群 弟子 ,

  mang zǐ zhě

  孟 子者 ,

  jiǎng dào d?

  讲 道德 , 臣则忠。r?n suǒ t?ng人所同。 xū jiǎng jiū须讲究。 míng jù d?u明句读。 bì yǒu chū必有初。 zhì sì shū至四书。ar shí piān 二十篇。 jì shàn yán 记善言。qī piān zhǐ七篇止。 shuō r?n yì 说仁义。

  相关热词搜索:第一部分 三字 拼音 三字经带第一部分 三字经第一章带拼音