博旭范文网 - 每天发现一点点
每天发现一点点!
 • 寓言
 • 谜语
 • 歇后语
 • 谚语
 • 顺口溜
 • 绕口令
 • 三句半
 • 三字经
 • 百家姓
 • 十二生肖
 • 励志
 • 诗词鉴赏
 • 当前位置:博旭范文网 > 实用文档 > 三字经 >

  三字经的读音

  分类:三字经 时间:2016-10-23 本文已影响

  篇一:三字经带拼音

  三字经带拼音

  rén zhī chū xìng běn shàn

  人 之初 ,性本善。

  gǒubú jiào xìng nǎi qiān 苟 不教 ,性乃迁。 jiào zhī dào guì yǐ zhuān

  教 之道 ,贵以专。 xīmang mǔ z? lín chǔ

  昔 孟母 , 择邻处。 zǐ bù xu? duàn jī zhù

  子 不学 , 断机杼。 d?u yān shān yǒu yì fāng

  窦 燕山 , 有义方。

  jiào wǔzǐ míng jù yáng 教 五子 , 名俱扬。 yǎng bú jiào fù zhī gu?

  养 不教 , 父之过。 jiào bù yán shī zhī duò

  教 不严 , 师之惰。 zǐ bù xu? fēi suǒyí

  子 不学 , 非所宜。 y?ubù xu? lǎoh? w?i 幼 不学 , 老何为。 yù bù zhuó bù chéng qì

  玉 不琢 , 不成器。 rénbùxué bùzhī yì

  人 不学 , 不知义。 wai r?nzǐ fāng shào shí

  为 人子 , 方少时。 qīn shī yǒu xílǐyí

  亲 师友 , 习礼仪。 xiāng jiǔ língn?ng wēn xí

  香 九龄 , 能温席。 xiào yú qīn suǒ dāng zhí

  孝 于亲 , 所当执。 róng sìsuìnéng ràng lí

  融 四岁 , 能让梨。

  tì yú zhǎngyí xiān zhī

  弟 于长 , 宜先知。 shǒu xiào tì cì jiàn w?n

  首 孝弟 , 次见闻。 zhī mǒu shù shí mǒu w?n

  知 某数 , 识某文。 yī ?r shí shí?rbǎi

  一 而十 , 十而百。 bǎi?r qiānqiān ?rwàn

  百 而千 , 千而万。 sān cái zhě tiān dì rén

  三 才者 , 天地人。 sān guāng zhě rì yuè xīng

  三 光者 , 日月星。 sān gāng zhě jūn chén yì

  三 纲者 , 君臣义。 fù zǐ qīn fūfù shùn 父 子亲 , 夫妇顺。 yuē chūn xià yuē qiū dōng

  曰 春夏 , 曰秋冬。 cǐ sì shí yùnbù qi?ng 此 四时 , 运不穷。 yuē nán běi yuēxī dōng

  曰 南北 , 曰西东。 cǐ sì fāngyìng hū zhōng 此 四方 , 应乎中。 yuē shuǐ huǒ mù jīntǔ 曰 水火 , 木金土。 cǐ wǔ xíng běn hū shù

  此 五行 , 本乎数。 yuē r?nyì lǐ zhì xìn

  曰 仁义 , 礼智信。 cǐ wǔ chángbù r?ng wěn 此 五常 , 不容紊。 dào liáng shūmài shǔjì

  稻 粱菽 , 麦黍稷。 cǐliùgǔ r?n suǒshí 此 六谷 , 人所食。

  mǎniú yáng jī quǎn shǐ

  马 牛羊 , 鸡犬豕。 cǐliù chù r?n suǒsì

  此 六畜 , 人所饲。 yuēxǐnù yuēāijù 曰 喜怒 , 曰哀惧。 ài wùyù qī qíng jù

  爱 恶欲 , 七情具。

  páotǔg? mù shí jīn 匏 土革 , 木石金。 sī yǔ zhú nǎibā yīn 丝 与竹, 乃八音。 gāo zēng zǔ fù?r shēn

  高 曾祖 , 父而身。 shēn ?rzǐ zǐ?r sūn

  身 而子 , 子而孙。 zì zǐ sūn zhì xuán zēng 自 子孙 , 至玄曾 nǎi jiǔzú r?nzhī lún 乃 九族 , 人之伦。 fù zǐēn fūfù c?ng 父 子恩 , 夫妇从。 xiōng z? yǒu dìz? gōng 兄 则友 , 弟则恭。 zhǎng y?u xù yǒuyǔ p?ng 长 幼序 , 友与朋。 jūnzé jìngchén zé zhōng

  君 则敬 , 臣则忠。 cǐshíyì r?n suǒ t?ng 此 十义 , 人所同。 fán xùn m?ng xū jiǎng jiū

  凡 训蒙 , 须讲究。 xiáng xùn gǔ míng jù d?u

  详 训诂 , 明句读。 w?i xu? zhě bì yǒu chū

  为 学者 , 必有初。 xiǎo xu? zhōng zhì sì shū

  小 学终 , 至四书。 lúnyǔ zhě ar shí piān

  论 语者 , 二十篇。 qúndìzǐ jì shàn yán 群 弟子 , 记善言。 mang zǐ zhě qī piān zhǐ

  孟 子者 , 七篇止。 jiǎng dào d? shuō r?n yì

  讲 道德 , 说仁义。 zu? zhōng yōng zǐsībǐ 作 中庸 , 子思笔。 zhōng bù piānyōng búyì

  中 不偏 , 庸不易。

  大 小戴 , 注礼记。 shù shang yán lǐ yuabai 述 圣言 , 礼乐备。 yuē gu? fēngyuēyǎ s?ng 曰 国风 , 曰雅颂。 hàosìshīdāng fěng yǒng 号 四诗 , 当讽咏。 shījì wángchūn qiū zuò

  诗 既亡 , 春秋作。 yùbāo biǎn bi? shàn a

  寓 褒贬 , 别善恶。 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

  三 传者 , 有公羊。 yǒu zuǒ shì yǒugǔ liáng 有 左氏 , 有谷梁。 jīng jìmíngfāng dúzǐ 经 既明 , 方读子。 cuōqíyào jìqíshì 撮 其要 , 记其事。 wǔ zǐzhěyǒu xún yáng

  五 子者 有荀扬。 w?n zhōng zǐ jí lǎo zhuāng 文 中子 , 及老庄。 jīng zǐ tōng dú zhūshǐ 经 子通 , 读诸史。 kǎoshì xì zhī zhōng shǐ 考 世系 , 知终始。 zì xī nóng zhì huáng dì

  自 羲农 , 至黄帝。 hào sān huángjū shàng shì

  号 三皇 , 居上世。 táng yǒu yú hào ardì

  唐 有虞 , 号二帝。 xiāng yī xùnchēng shèng shì

  相 揖逊 , 称盛世。 xià yǒuyǔshāng yǒu tāng 夏 有禹 , 商有汤。 zhōu w?n wǔchēng sān wáng

  周 文武 , 称三王。

  xià chuán zǐ jiā tiān xià

  夏 传子 , 家天下。 sìbǎi zǎi qiān xià sha

  四 百载 , 迁夏社。

  tāng fá xià guóhào shāng

  汤 伐夏 , 国号商。 liù bǎi zǎi zhì zh?u wáng

  六 百载 , 至纣亡。 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zh?u 周 武王 , 始诛纣。 bābǎi zǎi zuì cháng jiǔ

  八 百载 , 最长久。 zhōu zhé dōngwáng gāng zhuì 周 辙东 , 王纲坠。 Chěng gān gē shàng yóu shuì

  逞 干戈 , 尚游说。 shǐ chūn qiūzhōng zhàn gu?

  始 春秋 , 终战国。 wǔ bà qiángqī xi?ng chū

  五 霸强 , 七雄出。 yíng qínshì shǐ jiān bìng 嬴 秦氏 , 始兼并。 chuán ar shì chǔ hàn zhēng 传 二世 , 楚汉争。 gāozǔ xīnghànya jiàn 高 祖兴 , 汉业建。 zhì xiào pingwáng mǎng cuàn 至 孝平 , 王莽篡。 guāng wǔ xīng w?i dōng hàn 光 武兴 , 为东汉。 sì bǎi niánzhōng yú xiàn

  四 百年 , 终于献。 wai shǔwúzhēng hàn dǐng 魏 蜀吴 , 争汉鼎。 hào sān gu? qì liǎng jìn

  号 三国 , 迄两晋。 song qíjìliáng chén chéng 宋 齐继 , 梁陈承。 wéi nán cháo dū jīn líng

  为 南朝 , 都金陵。 běi yuán wèi fēn dōng xi

  北 元魏 , 分东西。

  yǔw?n zhōu yǔgāo qí 宇 文周 , 与高齐。 dài zhìsuí yìtǔyǔ 迨 至隋 , 一土宇。 búzài chuanshī tǒng xù

  篇二:三字经 带拼音

  r?nzhīchūxìnɡběnshànxìnɡxiānɡjìnxíxiānɡyuǎn

  人之初,性本善,性相近,习相远。

  ɡǒubùjiào

  xìnɡnǎiqiān

  jiàozhīdào

  ɡuìyǐzhuān

  苟不教,性乃迁,教之道,贵以专。

  xīmanɡmǔ

  z?línchù

  bùxu?

  duànjīzhù

  昔孟母,择邻处,子不学,断机杼。

  d?uyànshān

  yǒuyìfānɡ

  jiàowǔ

  mínɡjùyánɡ

  yǎnɡ

  窦燕山,有义方,教五子,名俱扬。养

  bùjiào

  fùzhīɡu?

  jiàobùyán

  shīzhī

  不教,父之过,教不严,师之惰。

  bùxu?

  fēisuǒyí

  y?ubùxu?

  lǎoh?w?i

  子不学,非所宜,幼不学,老何为?

  bùzhu?

  bùch?nɡqì

  r?nbùxu?

  bùzhīyì

  玉不琢,不成器,人不学,不知义。

  w?ir?nzǐ

  fānɡshǎoshí

  qīnshīyǒu

  为人子,方少时,亲师友,习礼仪

  xiānɡjiǔlínɡ

  n?nɡwēnxí

  xiàoyúqīn

  suǒdānɡzhí

  香九龄,能温席,孝于亲,所当执。

  r?nɡsìsuì

  n?nɡrànɡlí

  yúzhǎnɡ

  yíxiānzhī

  融四岁,能让梨,弟于长,宜先知。

  shǒuxiàotìcìjiànw?nzhīmǒushùshímǒuw?n

  首孝悌,次见闻,知某数,识某文。

  ?rshí

  shí?rbǎi

  bǎi?rqiān

  qiān?rwàn

  一而十,十而百,百而千,千而万。

  sāncáizhě

  tiāndìr?n

  sānɡuānɡzhě

  rìyuaxīnɡ

  三才者,天地人,三光者,日月星。

  sānɡānɡzhě

  三纲者,君yuēchūnxià

  春夏,曰yuēnánběi

  南北,曰yuēshuǐhuǒ

  曰水火,木shíɡànzhě

  十干者,甲yuēhuánɡdào

  黄道,日chìdàoxià

  道下,温jūnch?nyì

  臣义,父yuēqiūdōnɡ

  秋冬,此yuēxīdōnɡ

  西东,此mùjīntǔ

  金土,此jiǎzhìɡuǐ

  至癸。十rìsuǒchán

  所躔。曰wēnnuǎnjí

  暖极。我fù

  zǐqīn

  子亲,夫cǐ

  sìshí

  四时,运cǐ

  sìfānɡ

  四方,应cǐ

  wǔxínɡ

  五行,本shíarzhī

  二支,子yuēchìdào

  赤道,当wǒzhōnɡhuá

  中华,在fū

  fùshùn

  妇顺。yùnbùqi?nɡ

  不穷。yīnɡhūzhōnɡ

  乎中。běnhūshù

  乎数。zǐzhìhài

  至亥。dānɡzhōnɡquán

  中权。zàidōnɡběi

  东北。

  yuējiānɡh?yuēhuáijìcǐsìdúshuǐzhījì

  曰江河,曰淮济。此四渎,水之纪。

  yuēdàihuá

  sōnɡh?nɡh?nɡ

  wǔyua

  shānzhī

  yuē

  曰岱华,嵩恒衡。此五岳,山之名。曰

  shìn?nɡ

  yuēɡōnɡshānɡ

  sìmín

  ɡu?zhīliánɡ

  yuē

  士农,曰工商。此四民,国之良。曰

  r?nyì

  lǐzhìxìn

  wǔchánɡ

  bùr?nɡ

  仁义,礼智信,此五常,不容紊。地

  suǒshēnɡ

  yǒucǎomù

  cǐzhíwù

  biànshuǐlù

  yǒu

  所生,有草木。此植物,遍水陆。有

  ch?nɡyú

  yǒuniǎosh?u

  cǐd?nɡwù

  n?nɡfēi

  虫鱼,有鸟兽。此动物,能飞走。

  dàoliánɡshū

  màishǔjì

  cǐliùɡǔ

  r?nsuǒshí

  稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食。

  mǎniúyánɡ

  jīquǎnshǐ

  cǐliùchù

  r?nsuǒsì

  马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。

  yuēxǐnù

  yuēāi

  ài

  a

  qīqínɡjù

  曰喜怒,曰哀惧,爱恶欲,七情具。

  qīnɡchìhuánɡ

  jíbáihēi

  sa

  mùsuǒshí

  青赤黄,及白黑,此五色,目所识。

  suānkǔɡānjíxīnxiáncǐwǔwaikǒusuǒhán

  酸苦甘,及辛咸,此五味,口所含。

  shānjiāoxiānɡ

  jíxīnɡxiǔ

  wǔch?u

  bísuǒxiù

  膻焦香,及腥朽,此五臭,鼻所嗅。

  páotǔɡ?

  mùshíjīn

  yǔzhú

  nǎibāyīn

  匏土革,木石金,丝与竹,乃八音。

  yuēpínɡshànɡ

  平上,曰ɡāozēnɡzǔ

  高曾祖,父zì

  zǐsūn

  自子孙,至fù

  ēn

  子恩,夫ǎnɡy?uxù

  长幼序,友cǐshíyì

  此十义,人ǎnqíshuāi

  齐衰,大yuēqù

  去入,此fù

  ?rshēn

  而身,身zhìxuánc?nɡ

  玄曾,乃fū

  fùc?nɡ

  妇从,yǒuyǔp?nɡ

  与朋,君r?nsuǒt?nɡ

  所同,当dàxiǎoy?u

  小幼。至cǐ

  sìshēnɡ

  四声,宜shēn?r

  而子,子nǎijiǔzú

  九族,人xiōnɡz?yǒu

  兄则友,弟jūnz?jìnɡ

  则敬,臣dānɡshùnxù

  顺叙,勿zhìsī

  缌麻,五yídiàoxi?

  调协。zǐ

  ?rsūn

  而孙。r?nzhīlún

  之伦。dì

  z?ɡōnɡ

  则恭;ch?nz?zhōnɡ

  则忠。wùw?ibai

  违背。wǔ

  fúzhōnɡ

  服终。曰

  zh

  zh斩

  礼乐射,御书数,古六艺,今不具。 唯书学,人共遵,既识字,讲说文。 有古文,大小篆,隶草继,不可乱。 若广学,惧其繁,但略说,能知源。 凡训蒙,须讲究,详训诂,明句读。 为学者,必有初,小学终,至四书。 论语者,二十篇,群弟子,记善言。 孟子者,七篇止,讲道德,说仁义。 作中庸,子思笔,中不偏,庸不易。 作大学,乃曾子,自修齐,至平治。

  篇三:三字经完整版全文带拼音

  三字经

  rén zhī chū xìng běn shàn 人之 初 ,性 本 善。 xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 性相 近, 习 相 远。 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 苟 不 教 ,性 乃 迁。 jiào zhī dào guì yǐ zhuān 教之 道, 贵 以 专。

  xī mang mǔ z? lín chǔ 昔孟 母 ,择 邻 处。 zǐ bù xu? duàn jī zhù 子 不 学,断 机 杼。 d?u yān shān yǒu yì fāng 窦 燕 山, 有 义 方。 jiào wǔ zǐ míng jù yáng 教 五 子,名 俱 扬。

  yǎng bú jiào fù zhī gu? 养不 教,父 之 过。 jiào bù yán shī zhī duò 教 不 严,师 之惰。 zǐ bù xu? fēi suǒ yí 子 不学, 非 所 宜。 y?u bù xu? lǎo h? w?i 幼不 学, 老 何 为。

  yù bù zhuó bù chéng qì 玉 不 琢, 不 成 器。 rén bù xué bù zhī yì 人 不 学,不 知 义。 wai r?n zǐ fāng shào shí 为人 子,方 少 时。 qīn shī yǒu xí lǐ yí 亲师友,习 礼 仪。 1 / 12

  xiāng jiǔ líng n?ng wēn xí 香九 龄, 能 温 席。 xiào yú qīn suǒ dāng zhí 孝 于 亲, 所 当 执。 róng sì suì néng ràng lí 融 四岁, 能 让梨。

  tì yú zhǎng yí xiān zhī 弟 于 长, 宜 先 知。

  shǒu xiào tì cì jiàn w?n 首孝 悌,次 见 闻。 zhī mǒu shù shí mǒu w?n 知某 数,识 某 文。 yī ?r shíshí ?r bǎi 一 而 十, 十 而 百。 bǎi ?r qiān qiān ?r wàn 百而 千, 千 而 万。

  2 / 12

  sān cái zhě tiān dì rén 三 才 者,天地 人。 sān guāng zhě rì yuè xīng 三 光者,日 月 星。 sān gāng zhě jūn chén yì 三 纲者,君 臣 义。 fù zǐ qīn fū fù shùn 父 子 亲,夫 妇 顺。

  yuē chūn xià yuē qiū dōng 曰 春 夏,曰 秋 冬。 cǐ sì shí yùn bù qi?ng 此 四 时,运 不 穷。 yuē nán běi yuē xī dōng 曰 南 北,曰 西 东。cǐ sì fāng yìng hū zhōng 此 四 方, 应 乎 中。

  yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ 曰水 火, 木 金 土。 cǐ wǔ xíng běn hū shù 此 五行,本 乎 数。 yuē r?n yì lǐ zhì xìn 曰仁 义,礼 智 信。 cǐ wǔ cháng bù r?ng wěn 此 五 常, 不 容 紊。

  dào liáng shū mài shǔ jì 稻 粱 菽,麦 黍 稷。 cǐ liù gǔr?n suǒ shí 此 六 谷, 人 所 食。 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ 马 牛羊,鸡 犬 豕。 cǐ liù chù r?n suǒ sì 此 六 畜,人 所饲。

  yuē xǐ nù yuē āi jù 曰喜 怒,曰哀 惧。 ài wù yù qī qíng jù 爱 恶 欲,七情 具。 páo tǔ g? mù shí jīn 匏 土 革,木石 金。 sī yǔ zhú nǎi bā yīn 丝 与 竹,乃 八 音。

  gāo zēng zǔ fù ?r shēn 高曾 祖,父 而 身。 shēn ?r zǐ zǐ ?r sūn 身而 子,子 而 孙。 zì zǐ sūn zhì xuán zēng 自 子 孙,至玄 曾 nǎi jiǔ zú r?n zhī lún 乃九 族,人 之 伦。

  3 / 12

  fù zǐ ēn fū fù c?ng 父 子 恩,夫 妇 从。 xiōng z? yǒu dì z? gōng 兄则 友,弟 则 恭。 zhǎng y?u xù yǒu yǔ p?ng 长幼 序,友 与 朋。 jūn zé jìng chén zé zhōng 君 则 敬,臣 则 忠。 cǐ shí yì r?n suǒ t?ng 此 十义,人 所同。

  fán xùn m?ng xū jiǎng jiū 凡 训蒙, 须 讲 究。 xiáng xùn gǔ míng jù d?u 详训 诂,明 句 读。w?i xu? zhě bì yǒu chū 为 学 者,必 有 初。 xiǎo xu? zhōng zhì sì shū 小 学终,至 四 书。

  4 / 12

  lún yǔ zhě ar shí piān 论语 者,二 十篇。 qún dì zǐ jì shàn yán 群弟 子,记善 言。 mang zǐ zhě qī piān zhǐ 孟子 者, 七 篇 止。 jiǎng dào d? shuō r?n yì 讲 道 德,说仁 义。

  zu? zhōng yōng zǐ sī bǐ 作 中 庸, 子 思 笔。 zhōng bù piān yōng bú yì 中不 偏,庸 不 易。zu? tà xu? nǎiz?ng zǐ 作 大 学,乃 曾子,zì xiū qí zhì píng zhì 自修 齐,至平 治。

  xiào jīng tōng sì shū shú 孝 经 通, 四 书 熟, rú liù jīng shǐ kě dú 如 六 经, 始可读。 shī shū yì lǐ chūn qiū 诗书 易, 礼 春秋, hào liù jīng dāng jiǎng qiū

  号六 经,当 讲求。

  yǒu lián shān yǒu guī cáng 有连山,有 归 藏, yǒu zhōu yì sān yì xiáng 有 周 易, 三 易 详。 yǒu diǎn m? yǒu xùn gào

  有 典谟,有 训诰, yǒu shì mìng shū zhī ào

  有 誓命, 书 之 奥。

  wǒ zhōu gōng zu? zhōu lǐ 我周公,作 周礼, zhù liù guān cún zhì tǐ 著六 官,存治 体。 dà xiǎo dài zhù lǐ jì 大 小 戴, 注 礼 记。 shù shang yán lǐ yua

  三字经的读音

  bai 述 圣言, 礼 乐 备。

  yuē gu? fēng yuē yǎ s?ng 曰 国 风,曰雅 颂。 hào sì shī dāng fěng yǒng 号四 诗,当 讽 咏。 shī jì wáng chūn qiū zuò

  诗 既 亡, 春 秋 作。 yù bāo biǎn bi? shàn a

  寓 褒 贬, 别 善恶。

  5 / 12

  相关热词搜索:读音 三字 弟子规的读音 三字经带拼音解释 三字经全文朗读及解析