博旭范文网 - 每天发现一点点
每天发现一点点!
 • 寓言
 • 谜语
 • 歇后语
 • 谚语
 • 顺口溜
 • 绕口令
 • 三句半
 • 三字经
 • 百家姓
 • 十二生肖
 • 励志
 • 诗词鉴赏
 • 当前位置:博旭范文网 > 实用文档 > 百家姓 >

  百家姓全文带拼音朗读

  分类:百家姓 时间:2017-07-27 本文已影响

  篇一:百家姓全文(带拼音)

  百家姓大全(带拼音)

  ——谢松

  Lè(Yuè) Yú Shí Fù Pí Biàn Qí Kāng 乐 于 时 傅 皮 卞 齐 康

  Zhào Qián Sūn Lǐ Zhōu Wú Zhèng Wáng Wǔ Yú Yuán Bǔ Gù Mèng Píng Huáng 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王

  伍 余 元 卜 顾 孟 平 黄

  Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán YángHé Mù Xiāo Yǐn Yáo Shào Zhàn Wāng 冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨 Zhū Qin Yoú Xǔ Hé Lǚ Shi Zhāng 朱 秦 尤 许 何 吕 施 张

  Kǒng Cáo Yán Huà Jīn Wèi Táo Jiāng 孔 曹 严 华 金 魏 陶 姜

  Qī Xiè Zōu Yù Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng 戚 谢 邹 喻 柏 水 窦 章 Yún Sū Pān Gě Xī Fàn Péng Láng 云 苏 潘 葛 奚 范 彭 郎

  Lǔ Wéi Chāng Mǎ Miáo Fèng Huā Fāng 鲁 韦 昌 马 苗 凤 花 方

  Yú Rén Yuán Liǔ Fēng Bào Shǐ Táng 俞 任 袁 柳 酆 鲍 史 唐

  Fèi(Bì) Lián Cén Xuē Léi Hè Ní Tāng 费 廉 岑 薛 雷 贺 倪 汤 Téng Yīn Luó Bì Hǎo Wū ān Cháng 滕 殷 罗 毕 郝 邬 安 常

  和 穆 萧 尹 姚 邵 湛 汪 Qí Máo Yǔ Dí Mǐ Bèi Míng Zāng 祁 毛 禹 狄 米 贝 明 臧

  Jì Fú Chéng Dài Tán Sòng Máo Páng 计 伏 成 戴 谈 宋 茅 庞

  Xióng Jǐ Shū Qū Xiàng Zhù Dǒng Liáng 熊 纪 舒 屈 项 祝 董 梁 Dù Ruǎn Lán Mǐn Xí Jì Má Qiáng 杜 阮 蓝 闵 席 季 麻 强

  Jiǎ Lù Lóu Wēi Jiāng Tóng Yán Guō 贾 路 娄 危 江 童 颜 郭

  Méi Shèng Lín Diāo Zhōng Xú Qiū Luò 梅 盛 林 刁 钟 徐 邱 骆 Gāo Xià Cài Tián Fán Hú Líng Huò 高 夏 蔡 田 樊 胡 凌 霍 Yú Wàn Zhī Kē Zǎn Guǎn Lú Mò 虞 万 支 柯 昝 管 卢 莫

  one

  Jīng Fáng Qiú Miào Gān Xiè Yīng Zōng 经 房 裘 缪 干 解 应 宗

  Yè Xìng Sī Sháo Gào Lí Jì Bó 叶 幸 司 韶 郜 黎 蓟 薄

  Dīng Xuān Féi Dèng Yù Shàn Háng Hóng Yìn Sù Bái Huái Pú Tái Cóng è 丁 宣 贲 邓 郁 单 杭 洪 Bāo Zhū Zuǒ Shí Cuī Jí Niǔ Gōng 包 诸 左 石 崔 吉 钮 龚

  Chéng Jī Xíng Huá Péi Lù Róng Wēng 程 嵇 邢 滑 裴 陆 荣 翁

  Xún Yáng Yū Huì Zhēn Qū Jiā Fēng 荀 羊 於 惠 甄 曲 家 封 Ruì Yì Chǔ Jìn Jí Bǐng Mí Sōng 芮 羿 储 靳 汲 邴 糜 松

  Jǐng Duàn Fù Wū Wū Jiāo Bā Gōng 井 段 富 巫 乌 焦 巴 弓

  Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ Chē Hóu Fú Péng牧 隗 山 谷 车 侯 宓 蓬

  Quán Xī Bān Yǎng Qiū Zhòng Yī Gōng 全 郗 班 仰 秋 仲 伊 宫

  Nìng Qiú Luán Bào Gān Tǒu Lì Róng 宁 仇 栾 暴 甘 钭 厉 戎

  Zǔ Wǔ Fú Liú Jǐng Zhān Shù Lóng 祖 武 符 刘 景 詹 束 龙

  印 宿 白 怀 蒲 邰 从 鄂 Suǒ Xián Jí Lài Zhuó Lìn Tù Méng 索 咸 籍 赖 卓 蔺 屠 蒙

  Chí Qiáo Yīn Yù Xū Nài Cāng Shuāng 池 乔 阴 鬱 胥 能 苍 双

  Wén Shēn Dǎng Zhái Tán Gòng Láo Páng 闻 莘 党 翟 谭 贡 劳 逄 Jī Shēn Fú Dǔ Rǎn Zǎi Lì Yōng 姬 申 扶 堵 冉 宰 郦 雍 Xì Qú Sāng Guì Pú Niú Shòu Tōng 卻 璩 桑 桂 濮 牛 寿 通

  Biān Hù Yān Jì Jiá Pǔ Shàng Nóng 边 扈 燕 冀 郏 浦 尚 农

  Wēn Bié Zhuāng Yàn Chái Qú Yán Chōng 温 别 庄 晏 柴 瞿 阎 充 Mù Lián Rú Xí Huàn ài Yú Róng 慕 连 茹 习 宦 艾 鱼 容

  Xiàng Gǔ Yì Shèn Gē Liào Yǔ Zhōng 向 古 易 慎 戈 廖 庾 终

  two

  Jì Jū Héng Bù Dū Gěng Mǎn Hóng 暨 居 衡 步 都 耿 满 弘

  Tán tái Gōng yě Zōng zhèng Pú yáng Chún yú Chán yú

  Kuāng Guó Wén Kòu Guǎng Lù Quē Dōng 澹台 公冶宗政 濮阳 淳于 单于 匡 国 文 寇 广 禄 阙 东 ōu Shū Wò Lì Yù Yuè Kuí Lóng 欧 殳 沃 利 蔚 越 夔 隆

  Shī Gǒng Shè Niè Cháo Gōu áo Róng 师 巩 厍 聂 晁 勾(句) 敖 融

  Lěng Zī Xīn Kàn Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng 冷 訾 辛 阚 那 简 饶 空

  Zēng Wú Shā Niè Yǎng Jū Xū Féng 曾 毋 沙 乜 养 鞠 须 丰

  Tài shū Shēn tú Gōng sūn Zhòng sūn Xuān yuán Líng hú

  太叔 申屠 公孙 仲孙 轩辕 令狐

  Zhōng lí Yǔ wén Zhǎng sūn Mù róng Xiān yú Lǘ qiū

  钟离 宇文 长孙 慕容 鲜于 闾丘 Sī tú Sī kōng Qí guān Sī kòu Zhǎng Dū 司徒 司空 丌官 司寇 仉 督

  Zǐchē Zhuān sūn Duān mù Wū mǎ Gōng xī

  Cháo Guān Kuǎi Xiāng Zhā Hòu Jīng Hóng 子车 颛孙 端木 巫马 公西 巢 关 蒯 相 查 后 荆 红

  Yóu Zhú Quán Lù Gě(Gài) Yì Huán Gōng 游 竺 权 逯 盖 益 桓 公

  Qīdiāo Yuèzhèng Rǎng sì Gōng liáng Tuò bá Jā gǔ

  漆雕 乐正 壤驷 公良 拓跋 夹谷

  Mò qí Sī mǎ Shàng guān ōu yáng Xià hóu Zǎi fǔ Gǔ liáng Jìn Chǔ Yán Fǎ Zhū gě

  万俟 司马 上官 欧阳 夏侯 诸葛

  宰父 谷梁 晋 楚 闫 法 Rú Yān Tú Qīn Duàn gān Bǎi lǐ

  Wén rén Dōng fāng Hè lián Huáng fǔ Yù 汝 鄢 涂 钦 段干 百里 chí Gōng yáng

  闻人 东方 赫连 皇甫 尉迟 公羊

  three

  Dōng guō Nán mén Hū yán Guī Hǎi Yáng shé Wēi shēng

  东郭 南门 呼延 归 海 羊舌 微生 Yuè Shuài Gōu Kòng Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín

  岳 帅 缑 亢 况 郈 有 琴

  Liáng qiū Zuǒ qiū Dōng mén Xī mén 梁丘 左丘 东门 西门

  Shāng Móu Shé Nài(Mǐ) Bó Shǎng Nán gōng

  商 牟 佘 佴 伯 赏 南宫

  Mò Hǎ Qiáo Dá Nián ài Yáng Tóng 墨 哈 谯 笪 年 爱 阳 佟

  Dì wǔ Yán Fú 《 Bǎi Jiā Xìng 》Zhōng 第五 言 福 《 百 家 姓》 终 2012.06.06

  four

  篇二:百家姓全文(带拼音)

  百家姓大全(带拼音)

  ——谢松

  Lè(Yuè) Yú Shí Fù Pí Biàn Qí Kāng 乐 于 时 傅 皮 卞 齐 康

  Zhào Qián Sūn Lǐ Zhōu Wú Zhèng Wáng Wǔ Yú Yuán Bǔ Gù Mèng Píng Huáng 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王

  Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán Yáng冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨 Zhū Qin Yoú Xǔ Hé Lǚ Shi Zhāng 朱 秦 尤 许 何 吕 施 张

  Kǒng Cáo Yán Huà Jīn Wèi Táo Jiāng 孔 曹 严 华 金 魏 陶 姜

  Qī Xiè Zōu Yù Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng 戚 谢 邹 喻 柏 水 窦 章 Yún Sū Pān Gě Xī Fàn Péng Láng 云 苏 潘 葛 奚 范 彭 郎

  Lǔ Wéi Chāng Mǎ Miáo Fèng Huā Fāng 鲁 韦 昌 马 苗 凤 花 方

  Yú Rén Yuán Liǔ Fēng Bào Shǐ Táng 俞 任 袁 柳 酆 鲍 史 唐

  Fèi(Bì) Lián Cén Xuē Léi Hè Ní Tāng 费 廉 岑 薛 雷 贺 倪 汤 Téng Yīn Luó Bì Hǎo Wū ān Cháng 滕 殷 罗 毕 郝 邬 安 常

  - 1 -

  伍 余 元 卜 顾 孟 平 黄

  Hé Mù Xiāo Yǐn Yáo Shào Zhàn Wāng 和 穆 萧 尹 姚 邵 湛 汪 Qí Máo Yǔ Dí Mǐ Bèi Míng Zāng 祁 毛 禹 狄 米

  百家姓全文带拼音朗读

  贝 明 臧

  Jì Fú Chéng Dài Tán Sòng Máo Páng 计 伏 成 戴 谈 宋 茅 庞

  Xióng Jǐ Shū Qū Xiàng Zhù Dǒng Liáng 熊 纪 舒 屈 项 祝 董 梁 Dù Ruǎn Lán Mǐn Xí Jì Má Qiáng 杜 阮 蓝 闵 席 季 麻 强

  Jiǎ Lù Lóu Wēi Jiāng Tóng Yán Guō 贾 路 娄 危 江 童 颜 郭

  Méi Shèng Lín Diāo Zhōng Xú Qiū Luò 梅 盛 林 刁 钟 徐 邱 骆 Gāo Xià Cài Tián Fán Hú Líng Huò 高 夏 蔡 田 樊 胡 凌 霍 Yú Wàn Zhī Kē Zǎn Guǎn Lú Mò 虞 万 支 柯 昝 管 卢 莫

  Jīng Fáng Qiú Miào Gān Xiè Yīng Zōng 经 房 裘 缪 干 解 应 宗

  Yè Xìng Sī Sháo Gào Lí Jì Bó 叶 幸 司 韶 郜 黎 蓟 薄

  Dīng Xuān Féi Dèng Yù Shàn Háng Hóng Yìn Sù Bái Huái Pú Tái Cóng è 丁 宣 贲 邓 郁 单 杭 洪 Bāo Zhū Zuǒ Shí Cuī Jí Niǔ Gōng 包 诸 左 石 崔 吉 钮 龚

  Chéng Jī Xíng Huá Péi Lù Róng Wēng 程 嵇 邢 滑 裴 陆 荣 翁

  Xún Yáng Yū Huì Zhēn Qū Jiā Fēng 荀 羊 於 惠 甄 曲 家 封 Ruì Yì Chǔ Jìn Jí Bǐng Mí Sōng 芮 羿 储 靳 汲 邴 糜 松

  Jǐng Duàn Fù Wū Wū Jiāo Bā Gōng 井 段 富 巫 乌 焦 巴 弓

  Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ Chē Hóu Fú Péng 牧 隗 山 谷 车 侯 宓 蓬

  Quán Xī Bān Yǎng Qiū Zhòng Yī Gōng 全 郗 班 仰 秋 仲 伊 宫

  Nìng Qiú Luán Bào Gān Tǒu Lì Róng 宁 仇 栾 暴 甘 钭 厉 戎

  Zǔ Wǔ Fú Liú Jǐng Zhān Shù Lóng 祖 武 符 刘 景 詹 束 龙

  - 2 -

  印 宿 白 怀 蒲 邰 从 鄂 Suǒ Xián Jí Lài Zhuó Lìn Tù Méng 索 咸 籍 赖 卓 蔺 屠 蒙

  Chí Qiáo Yīn Yù Xū Nài Cāng Shuāng 池 乔 阴 鬱 胥 能 苍 双

  Wén Shēn Dǎng Zhái Tán Gòng Láo Páng 闻 莘 党 翟 谭 贡 劳 逄 Jī Shēn Fú Dǔ Rǎn Zǎi Lì Yōng 姬 申 扶 堵 冉 宰 郦 雍 Xì Qú Sāng Guì Pú Niú Shòu Tōng 卻 璩 桑 桂 濮 牛 寿 通

  Biān Hù Yān Jì Jiá Pǔ Shàng Nóng 边 扈 燕 冀 郏 浦 尚 农

  Wēn Bié Zhuāng Yàn Chái Qú Yán Chōng 温 别 庄 晏 柴 瞿 阎 充 Mù Lián Rú Xí Huàn ài Yú Róng 慕 连 茹 习 宦 艾 鱼 容

  Xiàng Gǔ Yì Shèn Gē Liào Yǔ Zhōng 向 古 易 慎 戈 廖 庾 终

  Jì Jū Héng Bù Dū Gěng Mǎn Hóng 暨 居 衡 步 都 耿 满 弘

  Kuāng Guó Wén Kòu Guǎng Lù Quē Dōng 匡 国 文 寇 广 禄 阙 东 ōu Shū Wò Lì Yù Yuè Kuí Lóng 欧 殳 沃 利 蔚 越 夔 隆

  Shī Gǒng Shè Niè Cháo Gōu áo Róng 师 巩 厍 聂 晁 勾(句) 敖 融

  Lěng Zī Xīn Kàn Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng 冷 訾 辛 阚 那 简 饶 空

  Zēng Wú Shā Niè Yǎng Jū Xū Féng 曾 毋 沙 乜 养 鞠 须 丰

  Cháo Guān Kuǎi Xiāng Zhā Hòu Jīng Hóng巢 关 蒯 相 查 后 荆 红

  Yóu Zhú Quán Lù Gě(Gài) Yì Huán Gōng 游 竺 权 逯 盖 益 桓 公

  Mò qí Sī mǎ Shàng guān ōu yáng Xià hóu Zhū gě

  万俟 司马 上官 欧阳 夏侯 诸葛

  Wén rén Dōng fāng Hè lián Huáng fǔ Yù chí Gōng yáng

  闻人 东方 赫连 皇甫 尉迟 公羊

  - 3 -

  Tán tái Gōng yě Zōng zhèng Pú yáng Chún yú Chán yú

  澹台 公冶宗政 濮阳 淳于 单于 Tài shū Shēn tú Gōng sūn Zhòng sūn Xuān yuán Líng hú

  太叔 申屠 公孙 仲孙 轩辕 令狐

  Zhōng lí Yǔ wén Zhǎng sūn Mù róng Xiān yú Lǘ qiū

  钟离 宇文 长孙 慕容 鲜于 闾丘 Sī tú Sī kōng Qí guān Sī kòu Zhǎng Dū 司徒 司空 丌官 司寇 仉 督

  Zǐchē Zhuān sūn Duān mù Wū mǎ Gōng xī

  子车 颛孙 端木 巫马 公西 Qīdiāo Yuèzhèng Rǎng sì Gōng liáng Tuò bá Jā gǔ

  漆雕 乐正 壤驷 公良 拓跋 夹谷

  Zǎi fǔ Gǔ liáng Jìn Chǔ Yán Fǎ 宰父 谷梁 晋 楚 闫 法 Rú Yān Tú Qīn Duàn gān Bǎi lǐ

  汝 鄢 涂 钦 段干 百里

  Dōng guō Nán mén Hū yán Guī Hǎi Yáng shé Wēi shēng

  东郭 南门 呼延 归 海 羊舌 微生 Yuè Shuài Gōu Kòng Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín

  岳 帅 缑 亢 况 郈 有 琴

  Liáng qiū Zuǒ qiū Dōng mén Xī mén 梁丘 左丘 东门 西门

  Shāng Móu Shé Nài(Mǐ) Bó Shǎng Nán gōng

  商 牟 佘 佴 伯 赏 南宫

  Mò Hǎ Qiáo Dá Nián ài Yáng Tóng 墨 哈 谯 笪 年 爱 阳 佟

  Dì wǔ Yán Fú 《 Bǎi Jiā Xìng 》Zhōng 第五 言 福 《 百 家 姓》 终 2012.06.06

  four

  篇三:1 百家姓全文带拼音——打印

  《百家姓》

  zhào qián sūnlǐ zhōuwú zhèng wáng 赵 钱 孙李 周 吴 郑 王 féng chénchǔwèijiǎngshěn hán yáng 冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨 zhūqinyoú xǔ hé lǚ shi zhāng 朱 秦

  kǒng cáo

  孔 曹

  qī xiè

  戚 谢

  yún sū

  云 苏

  lǔwéi

  鲁 韦

  yú rén

  俞 任

  fèi(bì) lián

  费廉

  téng yīn

  滕殷

  lè(yuè) yú

  乐 于

  wǔyú

  伍 余

  hé mù

  和 穆

  qí máo

  祁 毛

  jì fú

  计 伏

  尤yán严 zōu邹 pān潘 chāng 昌 yuán袁cén岑luó罗 shí时yuán 元xiāo 萧yǔ禹 chéng 成许 huà 华 yù喻gě 葛 mǎ马 liǔ柳 xuē薛bì毕 fù傅 bǔ 卜 yǐn 尹dí狄 dài戴何 吕jīnwèi金 魏 bǎi(bó) shuǐ 柏 水 xī fàn 奚 范 miáo fèng 苗 凤 fēngbào酆 鲍léi hè雷 贺 hǎo wū 郝 邬 píbiàn皮 卞 gùmèng 顾 孟yáoshào 姚 邵mǐ bèi米 贝tánsòng 谈 宋

  1 施 张 táo jiāng 陶 姜 dòu zhāng 窦 章 péng láng 彭 郎 huāfāng 花 方 shǐtáng 史 唐 nítāng 倪 汤 āncháng 安 常 常 qíkāng齐 康 píng huáng 平 黄 zhàn wāng 湛 汪 míng zāng 明 臧 máo páng 茅 庞 。

  xióng jǐ shūqūxiàng zhù dǒngliáng 熊 纪 舒 屈 项 祝 董 梁 dùruǎnlánmǐn xí jì má qiáng 杜 阮 蓝 闵 席 季 麻强 jiǎ lù lóuwēijiāng tóngyánguō 贾 路 娄 危 江 童 颜 郭 méi shèng líndiāo zhōngxú qiūluò 梅 盛 林 刁

  Gāo XiàCàiTián

  高 夏 蔡 田

  yúwànzhī kē

  虞 万 支 柯

  jīng fángqiúmiào

  经 房 裘 缪

  dīng xuān féidèng

  丁宣 贲 邓

  bāo zhū zuǒshí

  包 诸 左 石

  chéng jīxínghuá

  程嵇 邢 滑

  xún yángyūhuì

  荀 羊 於 惠

  ruì yìchǔ jìn

  芮 羿 储 靳

  jǐng duànfù wū

  井 段 富 巫

  mù kuí(wěi) shāngǔ

  牧 隗 山 谷

  quán xī bānyǎng

  全 郗 班 仰

  nìng qiúluánbào

  宁 仇 栾 暴

  zǔ wǔ fú liú

  祖 武 符 刘钟Fán 樊zǎn 昝 gān干yù郁cuī 崔péi裴 zhēn甄jí 汲 wū乌 chē车 qiū秋gān甘jǐng 景

  2 徐 邱 hu líng 胡 凌 guǎn lú管 卢 xièyīng 解 应 shàn háng 单 杭jí niǔ吉 钮 lùróng陆 荣 qū jiā 曲 家 bǐngmí邴 糜 jiāobā焦 巴 hóu fú侯 宓 zhòng yī仲 伊 tǒu lì 钭 厉 zhān shù詹束骆 huò霍 mò莫 zōng宗 hóng 洪 gōng龚 wēng翁 fēng封 sōng松 gōng弓 péng蓬 gōng宫 róng戎 lóng龙

  yèxìng sī sháo gào lí jì bó 叶 幸 司 韶 郜 黎 蓟 薄 yìnsù báihuái pútái cóngè 印 宿 白 怀 蒲 邰 从 鄂 suǒ xián j í làizhuólìn tùméng 索 咸 籍 赖 卓 蔺 屠 蒙 chíqiáoyīnyù xū nài cāng shuāng 池 乔 阴鬱 胥 能 苍 双 wén shēn dǎng zhái tán gòngláo páng 闻 莘 党 翟 谭 贡 劳 逄 jīshēn fú dǔ rǎn zǎi lìyōng 姬 申 扶 堵 冉 宰 郦 雍 xì qúsāngguì púniúshòu tōng 卻 璩 桑 桂 濮牛 寿 通 biān hù yān jì jiá pǔshàng nóng 边扈 燕 冀郏 浦 尚 农 wēn bié zhuāng yàncháiqúyán chōng 温别 庄 晏 柴 瞿 阎 充 mùliánhú xíhuàn ài yúróng 慕 连 茹习 宦 艾 鱼 容 xiàng gǔyìshèn gēliào yǔ zhōng 向古 易 慎 戈 廖 庾终 jì jūhéngbù dūgěng mǎn hóng 暨 居 衡 步 都 耿 满 弘 kuāng guó wénkòuguǎng lùquēdōng 匡国 文寇 广 禄 阙 东 ōushūwò lì yùyuèkuílóng 欧 殳沃 利 蔚越 夔 隆

  Shī gǒng shèniè cháo gōu áoRóng 师 巩厍 聂 晁勾(句) 敖 融 lěng zī xīnkàn nā(nuó) jiǎnráo kōng 冷訾 辛 阚 那 简饶 空 zēng wúshānièyǎngJū xūféng 曾毋 沙乜 养 鞠 须 丰

  3

  cháo guān kuǎi xiāng zhā hòu jīng hóng 巢 关 蒯 相 查 后 荆 红 yóu zhúquánlùgě(gài)yì huán gōng 游竺 权 逯 盖 益 桓公 mò qí sī mǎ shàng guān ōu yáng xià hóu zhū gě 万俟司马上官欧阳 夏侯 诸葛 wén rén dōng fāng hè lián huáng fǔ yù chí gōng yáng 闻人东方赫连皇甫 尉迟 公羊 tán tái gōng yě zōng zhèng pú yáng chún yú chán yú 澹台公冶 宗政 濮阳 淳于单于 tài shū shēn tú gōng sūn zhòng sūn xuān yuán líng hú 太叔 申屠 公孙 仲孙 轩辕 令狐 zhōng lí yǔ wén zhǎng sūn mù róng xiān yú lǘ qiū 钟离 宇文 长孙 慕容 鲜于 闾丘 sī tú sī kōngqi guān sī kòu zhǎng dū 司徒 司空 丌官司寇仉 督 zǐchēzhuān sūn duān mùwū mǎgōng xī 子车 颛孙端木 巫马 公西

  qīdiāo yuèzhèng rǎng sì gōng liáng tuò bá jā gǔ 漆雕 乐正 壤驷 公良 拓跋夹谷 zǎi fǔgǔ liángJìnchǔ yánfǎ

  宰父谷梁 晋 楚 闫法 rú yāntú qīnduàn gān bǎi lǐ

  汝 鄢 涂 钦 段干百里

  dōng guō nán mén hū yán guī hǎi yáng shé wēi shēng 东郭 南门呼延归 海 羊舌 微生 yuè shuài gōu kòng kuàng hòu yǒu(yòu) qín 岳帅缑 亢 况 郈 有 琴 liáng qiū zuǒ qiū dōng ménxī mén 梁丘左丘 东门西门

  shāng móu shénài(mǐ) bó shǎng nágōng 商 牟 佘 佴 伯赏 南宫 mòhǎqiáo dá niánàiyáng tóng 墨 哈 谯 笪 年 爱 阳 佟

  4

  相关热词搜索:百家姓 朗读 拼音 全文 百家姓全文带拼音原文 百家姓全文朗读视频